Instrukcja przeciwpożarowa

Instrukcja przeciwpożarowa Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie takich warunków, by możliwość powstania pożaru była graniczona do minimum a także w razie powstania pożaru były warunki do szybkiego jego wykrycia i skutecznego zwalczania. Jest to zadanie trudne i wymaga odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnych nakładów na wyposażenie budynku w potrzebne urządzenia i instalacje. Istotnym zagadnieniem dla właściwego funkcjonowania ochrony przeciwpoża¬rowej budynku jest instrukcja przeciwpożarowa, a wymagania w tym zakresie określone są w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Dokument ten zawiera plany sytuacyjne nieruchomości wraz z terenem przyległym oraz rzuty kondygnacji, układy komunikacyjne i charakterystykę pożarową budynku. Opisuje potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania, zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, obecność stałych i półstałych urządzeń gaśniczych oraz instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w obiekcie oraz związany z tym wymagany sposób zacho¬wania się ludzi na wypadek ich uruchomienia. Sprecyzowane są w nim również środki i sposoby alarmowania, zasady ewakuacji, odłączania poszczególnych mediów, zasady koordynowania akcją ratowniczą.

Urlop rodzicielski tylko dla kobiet?

Urlop rodzicielski tylko dla kobiet? Urlop rodzicielski to urlop, którym matka może podzielić się z ojcem dziecka. Czy często ojcowie decydują się na przerwę w pracy i opiekę nad dzieckiem? Co powoduje, że wolą chodzić do pracy pozostawiając dziecko z mamą? Z danych wynika, że tylko niewielki procent ojców postanawia przejąć opiekę nad dzieckiem w czasie pierwszego roku. Standardem jest, że to kobiety od urodzenia przejmują większość obowiązków związanych z niemowlakiem. Jakie są tego powody – czy ojcowie boją się zostać z dzieckiem, czy raczej boją się zgłosić pracodawcy, że chcą skorzystać z tego urlopu? Więź między rodzicami a dziećmi buduje się od najmniejszych lat. Ważne jest, aby oboje opiekunów spędzało z nimi jak najwięcej czasu już od urodzenia. Dzielenie się obowiązkami takimi jak mycie, karmienie czy wstawanie w nocy sprawia, że rodzina jest bardziej ze sobą związana. Dziecko już jako noworodek jest w stanie rozpoznać mamę i tatę. Urlop rodzicielski powinien być chociaż w części wykorzystany przez ojca.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,

Łapownictwo

Łapownictwo Historia prawa karnego poświęca wiele miejsca łapownictwu, jednak początkowo słowo to miało różne określenia. Zjawisko to było bardzo powszechne i przejawiało się nawet na dworze królewskim. W 1726r. ukazały się pierwsze przypisy dotyczące łapownictwa. Wedle ustanowionego prawa sędziowie przyjmujący łapówki tracili urząd, a wraz z nim prawo do udziału w sejmikach. W 1795r. na terenie zaboru pruskiego urzędnicy przyjmujący dary karani byli grzywną w wysokości czterokrotnej wartości datku. Jeżeli przyjęta łapówka przyczyniła się do przedsięwzięcia przez niego nie uzasadnionych czynności urzędowych, wówczas podlegał on karze więzienia na okres od 3 do 6 lat. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadzono ustawę z dnia 17.02.1922r., która zabrania pracownikowi państwowemu przyjmowania nienależnych mu korzyści. Uregulowanie łapownictwa nastąpiło w kodeksie karnym w 1932r.. Kodeks ten zawierał rozdział pt. „Przestępstwa urzędnicze”, dotyczył on: przestępstwa nadużycia władzy, pozbawienia wolności człowieka przez niedbalstwo, ujmowania na szkodę państwa tajemnicy urzędowej oraz łapownictwa biernego. Kodeks karny z 1932r. określa łapownictwo w sposób syntetyczny. W art. 290 §11 przedstawiono typ podstawowy, który to: „polega na przyjęciu przez urzędnika korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy bądź na żądanie takiej korzyści dla siebie bądź innej osoby- w związku z urzędowaniem”. W kolejnym paragrafie tj. §2 art. 290 ustawodawca określił typ kwalifikowany, wyróżniając dwa kryteria kwalifikujące: „uzależnienie czynności urzędowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej- lub przyjęcia korzyści lub jej obietnicy za czynność, która spełniła się lub ma się spełnić ustanie”. Inaczej przedstawiono odpowiedzialność wręczającego.

Najpewniejszy – najem okazjonalny

Najpewniejszy – najem okazjonalny Jeżeli jesteś osobą z gruntu nieufną i podejrzliwą bo tego nauczyło Cię życie. Chcesz wynająć odziedziczone mieszkanie ale boisz się, że w razie kryzysowej sytuacji nie pozbędziesz się lokatora. W końcu czytałeś o takich przypadkach wielokrotnie, a Twoje obawy zwiększył dodatkowo ostatni reportaż telewizyjny, mamy dla Ciebie radę. Najem okazjonalny to umowa stworzona specjalnie dla Ciebie, co prawda wiąże się z nieco większym nakładem czasu i wydatków ale będziesz mógł spać spokojnie. Naprawdę warto pomyśleć o takim rozwiązaniu. Czym różni się najem okazjonalny od zwykłego? W skrócie to rodzaj umowy ze wskazaniem lokalu do, którego wyprowadzi się naruszający postanowienia najemca. W przypadku gdy zdarzy się nieuczciwy kontrahent nie potrzebne będzie zabieganie o wyrok eksmisyjny. Wyprowadzeniem pod wskazany adres zajmie się komornik i to w bardzo krótkim terminie. Oczywiście istnieje ryzyko, że nieuczciwy kontrahent wskaże fikcyjny adres do wyprowadzki ale to już nie Twój problem. W skrajnej sytuacji zostanie wyprowadzony np. do miejskiej noclegowni. Co ważne w przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązuje tzw. zimowy okres ochronny i wyprowadzki lokatora można dokonać w każdym momencie.Kluczową różnicą jest również to, że oświadczenie składane jest w formie aktu notarialnego i oczywiście przed notariuszem, stąd nieco wyższe koszty całej procedury. Nasze biuro współpracuje z notariuszami także nie będziesz już tracił czasu na poszukiwania, umawianie wizyt i inne formalności. Zainwestujesz nieco więcej ale spokój przecież nie ma ceny.

Kategoria: Nieruchomości. Tagi: , ,