Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Podstawową techniką finansowania inwestycji w nieruchomości d?a inwestora indywidua?nego jak i instytucjona?nego jest kredyt ?ankowy. K?ienci indywidua?ni głównie korzystają z kredytów mieszkaniowych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Rynek pierwotny dotyczy zakupu nieruchomości od dewe?opera, jeże?i jest w posiadaniu wkład własny, wówczas kredyt mieszkaniowy przyznany jest od razu, jeś?i nie wówczas wymagane jest u?ezpieczenie ?rakującego wkładu¬. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Inwestorami instytucjona?nymi najczęściej są dewe?operzy, którzy na rynku ?udownictwa mieszka?nego czy komercyjnego zaciągają kredyty na zrea?izowanie inwestycji ?udow?anej. Kredyt ?ankowy jest naj?ardziej dostępną i najpopu?arniejszą formą pozyskania długoterminowych środków z rynku finansowego na inwestycje w nieruchomości. Bank jest jednostką gospodarczą, do głównej jej funkcji na?eży zaspokajanie zapotrze?owania na pieniądz poprzez gromadzenie środków potrze?nych do sfinansowania kredytów i udzie?ania ich. Działa?ność ?ankowa jest ?ardzo do?rze widoczna w podsystemie o?rotu nieruchomościami. Nie ma tutaj pro??emów z wyceną nieruchomości, która jest potrze?na do za?ezpieczenia zaciągniętych środków. Kupujący nieruchomość często korzysta z pomocy finansowej ?anku, ponieważ jest mu niez?ędna do sfina?izowania transakcji, ?u? jako dźwignia finansowa, w przypadku podmiotu gospodarczego, który dokonuje inwestycji finansowej. Bank sfinansuje takowe przedsięwzięcie, jeś?i zdo?ność kredyto?iorcy do spłaty kredytu jest potwierdzona. Jego za?ezpieczenie ocenia się jako ?ardzo do?re, gdyż najczęściej ?ank finansuje 80% inwestycji, a hipoteka zajmuje całą nieruchomość.

Różne motywacje

Różne motywacje Kierując się różnymi motywacjami, inwestor będzie zainteresowany zróżnicowanymi segmentami rynku nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości znajdują się zarówno w grupie inwestycji rzeczowych (produkcji, infrastrukturalnych bądź lokacyjnych), jak i inwestycji finansowych. Ustawodawcy w wielu krajach stosują ulgi podatkowe, wpływające w ten sposób na ożywienie rynku nieruchomości. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? W Polsce międzywojennej wielu inwestorów podejmowało decyzje o budowie kamienic czynszowych, gdyż otrzymali – z chwilą oddania kamienicy do użytkowania – zwolnienie od podatku od nieruchomości na 15 lat. Musiał to być istotny argument, skoro inwestowanie w kamienice czynszowe relatywnie nie było zbyt dochodowe. Znacznie bardziej dochodowe było inwestowanie w handel i przemysł. W wielu krajach inwestor uzyskuje dodatkowe odliczenia od podatku, zaciągając kredyt hipoteczny. Płacone odsetki są kosztami, które podlegają odliczeniu, co umożliwia zmniejszenie efektywnego kosztu kredytu. W niektórych krajach podatek od nieruchomości jest odliczany od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co znacznie zwiększa atrakcyjność inwestowania. Bardzo motywująca okazała się ulga budowlana wprowadzona w Polsce w latach 1991-2004. Dotyczyła ona budowy budynku na wynajem, a także budowy własnego budynku lub lokalu mieszkalnego. W 1997 roku z odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem skorzystało ponad 4 tys. osób, a wysokość odliczonych kwot przekroczyła 45 mln zł: z odliczeń z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu skorzystało prawie 66 tys. osób (ok. 33 mln zł. Odliczeń), z tytułu budowy domu, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – ponad 1120 tys. osób, a wysokość odliczeń przekroczyła 1 mld zł.

Dokumenty zarządcy

Dokumenty zarządcy Ważnym dokumentem, z którym zarządca powinien zapoznać się w pierwszej kolejności jest pozwolenie na użytkowanie. Ustawodawca przewidział sankcje za użytkowanie obiektu, czy budynku bez wymaganego pozwolenia lub tylko zgłoszenia. Regulacje prawne dotyczące tego zakresu reguluje art. 57 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane. Zarządca przechowuje ten dokument w oryginale. Kopia pozwolenia na użytkowanie podlega udostępnieniu urzędom administracji państwowej i samorządowej. Zarządca ma obowiązek zapoznania się z tym dokumentem, czyli sprawdzenia kompletności, warunków i daty uzyskania pozwolenia. Szczególnej analizie podlegają zapisy dotyczące zezwoleń i uzgodnień w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska i komunikacji. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? W zakresie tych dokumentów występują najczęściej ograniczenia. Pozwolenie na użytkowanie może również zawierać klauzule ograniczające użytkowanie w zakresie przyłączy wodnych lub też energetycznych. Jeżeli w pozwoleniu występują jakiekolwiek ograniczenia to zarządca powinien zapoznać się z całą korespondencja prowadzoną w przedmiotowej sprawie. Drugim niezwykle ważnym dokumentem, który zarządca musi poznać jest Książka Obiektu Budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1134 z dnia 10 lipca 2003 roku książka obiektu jest dokumentem, który powinien zostać założony w dniu przekazania budynku do użytkowania i zgodnie z art. 64 §1 ustawy Prawo budowlane nakazuje każdemu właścicielowi lub zarządcy obiektu oraz budynku jej prowadzenie. Jest to więc jeden z najważniejszych dokumentów, który nie tylko jest odpowiedzią na wymagania prawa, ale również, w teorii zawiera pełną historię obiektu od momentu jego powstania. Jedną z dróg prowadzących do bezpiecznego przejęcia nieruchomości w zarządzanie jest analiza tego dokumentu.

Najpewniejszy – najem okazjonalny

Najpewniejszy – najem okazjonalny Jeżeli jesteś osobą z gruntu nieufną i podejrzliwą bo tego nauczyło Cię życie. Chcesz wynająć odziedziczone mieszkanie ale boisz się, że w razie kryzysowej sytuacji nie pozbędziesz się lokatora. W końcu czytałeś o takich przypadkach wielokrotnie, a Twoje obawy zwiększył dodatkowo ostatni reportaż telewizyjny, mamy dla Ciebie radę. Najem okazjonalny to umowa stworzona specjalnie dla Ciebie, co prawda wiąże się z nieco większym nakładem czasu i wydatków ale będziesz mógł spać spokojnie. Naprawdę warto pomyśleć o takim rozwiązaniu. Czym różni się najem okazjonalny od zwykłego? W skrócie to rodzaj umowy ze wskazaniem lokalu do, którego wyprowadzi się naruszający postanowienia najemca. W przypadku gdy zdarzy się nieuczciwy kontrahent nie potrzebne będzie zabieganie o wyrok eksmisyjny. Wyprowadzeniem pod wskazany adres zajmie się komornik i to w bardzo krótkim terminie. Oczywiście istnieje ryzyko, że nieuczciwy kontrahent wskaże fikcyjny adres do wyprowadzki ale to już nie Twój problem. W skrajnej sytuacji zostanie wyprowadzony np. do miejskiej noclegowni. Co ważne w przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązuje tzw. zimowy okres ochronny i wyprowadzki lokatora można dokonać w każdym momencie.Kluczową różnicą jest również to, że oświadczenie składane jest w formie aktu notarialnego i oczywiście przed notariuszem, stąd nieco wyższe koszty całej procedury. Nasze biuro współpracuje z notariuszami także nie będziesz już tracił czasu na poszukiwania, umawianie wizyt i inne formalności. Zainwestujesz nieco więcej ale spokój przecież nie ma ceny.

Kategoria: Nieruchomości. Tagi: , ,