Różne motywacje

Różne motywacje Kierując się różnymi motywacjami, inwestor będzie zainteresowany zróżnicowanymi segmentami rynku nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości znajdują się zarówno w grupie inwestycji rzeczowych (produkcji, infrastrukturalnych bądź lokacyjnych), jak i inwestycji finansowych. Ustawodawcy w wielu krajach stosują ulgi podatkowe, wpływające w ten sposób na ożywienie rynku nieruchomości. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? W Polsce międzywojennej wielu inwestorów podejmowało decyzje o budowie kamienic czynszowych, gdyż otrzymali – z chwilą oddania kamienicy do użytkowania – zwolnienie od podatku od nieruchomości na 15 lat. Musiał to być istotny argument, skoro inwestowanie w kamienice czynszowe relatywnie nie było zbyt dochodowe. Znacznie bardziej dochodowe było inwestowanie w handel i przemysł. W wielu krajach inwestor uzyskuje dodatkowe odliczenia od podatku, zaciągając kredyt hipoteczny. Płacone odsetki są kosztami, które podlegają odliczeniu, co umożliwia zmniejszenie efektywnego kosztu kredytu. W niektórych krajach podatek od nieruchomości jest odliczany od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co znacznie zwiększa atrakcyjność inwestowania. Bardzo motywująca okazała się ulga budowlana wprowadzona w Polsce w latach 1991-2004. Dotyczyła ona budowy budynku na wynajem, a także budowy własnego budynku lub lokalu mieszkalnego. W 1997 roku z odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem skorzystało ponad 4 tys. osób, a wysokość odliczonych kwot przekroczyła 45 mln zł: z odliczeń z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu skorzystało prawie 66 tys. osób (ok. 33 mln zł. Odliczeń), z tytułu budowy domu, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – ponad 1120 tys. osób, a wysokość odliczeń przekroczyła 1 mld zł.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Struktura podmiotów zarządzających nieruchomościami może być praktycznie bardzo zróżnicowana. Generalnie właściciel może sam zarządzać swoją nieruchomością i ustawodawca nie narzucił mu wymogu posiadania licencji zawodowej, bądź też powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Duże firmy posiadające nieruchomości tworzą oddzielne stanowiska, działy do zarządzania lub nawet odrębne, ale podległe im podmioty . Jest to tzw. system pośredni według A. Nalepki. Istnieją także wyspecjalizowane firmy mogące zarządzać swoimi ale też powierzonymi im na różnej podstawie prawnej nieruchomościami. Coraz częściej jednak nawet duże firmy zarządzające nieruchomościami, realizowane przez nie niektóre funkcje, przekazują do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Jest to tzw. outsourcing według Michała Trockiego. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Ze względu na odmienne relacje podporządkowania łączące właściciela nieruchomości z podmiotami sprawującymi zarządzanie nieruchomościami można przyjąć następującą klasyfikację form zarządzania nieruchomościami. W zarządzie właścicielskim zarządzanie nieruchomościami bezpośrednio sprawuje podmiot podrzędny danego przedsiębiorstwa, taki jak np.: jednostki, działy czy stanowiska organizacyjne. Są one podporządkowane organizacyjnie podmiotowi nadrzędnemu, czyli właścicielowi. Przepisy prawa nie stawiają formalnych wymagań odnośnie kwalifikacji, jakie muszą spełniać pracownicy tych przedsiębiorstw, w tym również konieczności posiadania przez nich licencji zawodowych.