Instrukcja przeciwpożarowa

Instrukcja przeciwpożarowa Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie takich warunków, by możliwość powstania pożaru była graniczona do minimum a także w razie powstania pożaru były warunki do szybkiego jego wykrycia i skutecznego zwalczania. Jest to zadanie trudne i wymaga odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnych nakładów na wyposażenie budynku w potrzebne urządzenia i instalacje. Istotnym zagadnieniem dla właściwego funkcjonowania ochrony przeciwpoża¬rowej budynku jest instrukcja przeciwpożarowa, a wymagania w tym zakresie określone są w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Dokument ten zawiera plany sytuacyjne nieruchomości wraz z terenem przyległym oraz rzuty kondygnacji, układy komunikacyjne i charakterystykę pożarową budynku. Opisuje potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania, zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, obecność stałych i półstałych urządzeń gaśniczych oraz instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w obiekcie oraz związany z tym wymagany sposób zacho¬wania się ludzi na wypadek ich uruchomienia. Sprecyzowane są w nim również środki i sposoby alarmowania, zasady ewakuacji, odłączania poszczególnych mediów, zasady koordynowania akcją ratowniczą.