„Trój-władza”

„Trój-władza” Zgodnie z Monteskiuszowym trójpodziałem władz, wymienione wyżej władze muszą być rozdzielone, a ich wykonanie powierzone innym organom. Władza sądownicza w Rzeczpospolitej Polskiej sprawowana jest przez niezawisłe sądy: powszechne, administracyjne i wojskowe (art. 175 Konstytucji RP). W art. 176 Konstytucji uregulowano zasadę dwuinstancyjności postępowania, która zapewnia ponowne rozpatrzenie sprawy, a tym samym uniknięcia ewentualnych pomyłek, jakich dopuściły się sądy wydając orzeczenia w pierwszej instancji. To pozwala zweryfikować ewentualne błędy pierwszej instancji i wydać wyrok zgodny z zasadami prawa. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Przepis art. 2 Konstytucji RP w art. 2 stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. W idei państwa prawa szczególne miejsce zajmują prawa i wolność obywatela, a jednym z najważniejszych elementów są gwarancje prawa do sądu. Istota prawa do sądu sprowadza się do tego, że każdy człowiek ma uprawnienia do dochodzenia swoich spraw przed wszystkimi sądami, które zapewniają gwarancję podejmowania sprawiedliwych orzeczeń. Elementy te akcentowane są w m.in. w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, które wskazuje, że z dnia z dnia 25 października 2013 roku, który stwierdził, iż Ustrojodawca, wprowadzając w art. 2 Konstytucji RP zasadę Państwa prawnego, ma nie tylko na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania struktur demokratycznego Państwa, ale także stworzenie w ramach tych struktur mechanizmów i gwarancji służących urzeczywistnianiu sprawiedliwości proceduralnej.