Ubezpieczenie zbiorowe

Ubezpieczenie zbiorowe W ubezpieczeniach zbiorowych wyróżnia się jeszcze ubezpieczenia grupowe, których cechą szczególną jest ujednolicony dla całej grupy system ryzyka ( ryzyka osobowego), a także ujednolicony poziom składek i świadczeń. Ze względu na cel ubezpieczyciela można wyróżnić ubezpieczenia wzajemne i komercyjne. Ubezpieczenia komercyjne oferowane są przez zakłady ubezpieczeń niezależnie od ubezpieczonych, w celu osiągnięcia zysku. Ubezpieczenia wzajemne świadczone są przez zakłady, które czynią to w interesie swoich członków (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych), lub właścicieli (zależne towarzystwa ubezpieczeń). W ich przypadku podstawowym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb swoich członków (właścicieli), a nie osiąganie zysku, choć w obu przypadkach możliwe jest prowadzenie zewnętrznej działalności ubezpieczeniowej. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Ubezpieczenia wzajemne powinny także zapewniać niższe składki i bardziej elastyczny zakres ochrony, jak i dogodny system likwidacji szkód. Na koniec trzeba jeszcze wyróżnić dwie kategorie ubezpieczeń, do których nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Dotyczy to ubezpieczeń morskich i reasekuracji. Ubezpieczenia morskie cechuje odrębność historyczna i rozwojowa, a w efekcie także odrębność miejsca regulacji (kodeks morski), stosowanych terminów i niektórych zasad funkcjonowania (np. instytucja abandonu czyli zrzeczenia się praw do przedmiotu ubezpieczenia, czy pośrednictwa ubezpieczeniowego). W opozycji do ubezpieczeń morskich mówi się o ubezpieczeniach lądowych, co do których stosuje się przepisy o umowie ubezpieczenia z kodeksu cywilnego. Ubezpieczenia lądowe obejmują także ubezpieczenie lotnicze i żeglugi śródlądowej.