Umowa o zarządzanie

Umowa o zarządzanie Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 185 ust. 2, Ustawy o gospodarce nieruchomościami działa na podstawie umowy o zarządzanie zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Tak z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw jak i z umowy o zarządzanie nieruchomością wynika zakres uprawnień i obowiązków zarządcy. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna jest też więc wymagana do wszelkich aneksów, zmian i do rozwiązania umowy. Zarządca może podjąć czynności związane z zarządzaniem dopiero wówczas, gdy umowa jest już podpisana. Powinien on też zadbać o prawidłowe i staranne przygotowanie takiej umowy, gdyż musi być ona zgodna z przepisami prawa, tak Ustawą o gospodarce nieruchomościami, jak również postanowieniami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi zawierania umów i ogólne przepisów o zobowiązaniach umownych. Według Henryka Gawrona treść umowy o zarządzanie nieruchomością w dużej mierze zależy od rodzaju nieruchomości, jej charakteru oraz zakresu czynności jakie właściciel zamierza zlecić zarządcy. Umowa może dotyczyć zarówno całej nieruchomości, jak i też np. tylko części np. parkingu lub też kompleksu kilku nieruchomości. Może dotyczyć zarządzania w ujęciu bardzo szerokim i kompleksowym, ale również tylko pewnego ograniczonego zakresu dotyczącego np. obsługi finansowej i podatkowej.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,

Stosunek umowy

Stosunek umowy W konkretnym przypadku, najczęściej, na treść stosunku umownego wpływają (kształtując jego treść) jedynie niektóre z nich. Dotyczy to w szczególności kształtowania treści konkretnych stosunków ubezpieczenia. Stosunki ubezpieczenia nawiązywane w grupie ubezpieczeń obowiązkowych kształtowane są przede wszystkim składanymi przez strony je nawiązujące oświadczeniami woli i przepisami prawnymi (przede wszystkim kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i właściwego rozporządzenia ministra finansów). Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Natomiast stosunki ubezpieczenia nawiązywane w grupach ubezpieczeń dobrowolnych kształtowane są przede wszystkim składanymi przez strony je nawiązujące oświadczeniami woli, przepisami prawnymi (przede wszystkim kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej) oraz ogólnymi warunkami ubezpieczeń wydanymi przez danego ubezpieczyciela (w ramach normy kompetencyjnej zawartej w art. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Postępujący nieustannie rozwój motoryzacji na świecie, w tym zwłaszcza w Polsce, łączy się niestety z równie gwałtownym wzrostem liczby wypadków samochodowych. W ich wyniku poszkodowanymi są nie tylko posiadacze pojazdów mechanicznych, ale również wiele innych osób, korzystających z dróg publicznych, np. przechodnie, rowerzyści i tak dalej. Już dzisiaj liczba wypadków drogowych notowanych w Polsce oraz osób rannych i ofiar śmiertelnych uzasadnia twierdzenie, iż problem ten staje się zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zagadnieniem społecznym o bardzo ważnym znaczeniu.

Kategoria: Bez kategorii. Tagi: , ,