Umowa o zarządzanie

Umowa o zarządzanie Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 185 ust. 2, Ustawy o gospodarce nieruchomościami działa na podstawie umowy o zarządzanie zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Tak z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw jak i z umowy o zarządzanie nieruchomością wynika zakres uprawnień i obowiązków zarządcy. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna jest też więc wymagana do wszelkich aneksów, zmian i do rozwiązania umowy. Zarządca może podjąć czynności związane z zarządzaniem dopiero wówczas, gdy umowa jest już podpisana. Powinien on też zadbać o prawidłowe i staranne przygotowanie takiej umowy, gdyż musi być ona zgodna z przepisami prawa, tak Ustawą o gospodarce nieruchomościami, jak również postanowieniami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi zawierania umów i ogólne przepisów o zobowiązaniach umownych. Według Henryka Gawrona treść umowy o zarządzanie nieruchomością w dużej mierze zależy od rodzaju nieruchomości, jej charakteru oraz zakresu czynności jakie właściciel zamierza zlecić zarządcy. Umowa może dotyczyć zarówno całej nieruchomości, jak i też np. tylko części np. parkingu lub też kompleksu kilku nieruchomości. Może dotyczyć zarządzania w ujęciu bardzo szerokim i kompleksowym, ale również tylko pewnego ograniczonego zakresu dotyczącego np. obsługi finansowej i podatkowej.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,