Dokumenty zarządcy

Dokumenty zarządcy Ważnym dokumentem, z którym zarządca powinien zapoznać się w pierwszej kolejności jest pozwolenie na użytkowanie. Ustawodawca przewidział sankcje za użytkowanie obiektu, czy budynku bez wymaganego pozwolenia lub tylko zgłoszenia. Regulacje prawne dotyczące tego zakresu reguluje art. 57 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane. Zarządca przechowuje ten dokument w oryginale. Kopia pozwolenia na użytkowanie podlega udostępnieniu urzędom administracji państwowej i samorządowej. Zarządca ma obowiązek zapoznania się z tym dokumentem, czyli sprawdzenia kompletności, warunków i daty uzyskania pozwolenia. Szczególnej analizie podlegają zapisy dotyczące zezwoleń i uzgodnień w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska i komunikacji. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? W zakresie tych dokumentów występują najczęściej ograniczenia. Pozwolenie na użytkowanie może również zawierać klauzule ograniczające użytkowanie w zakresie przyłączy wodnych lub też energetycznych. Jeżeli w pozwoleniu występują jakiekolwiek ograniczenia to zarządca powinien zapoznać się z całą korespondencja prowadzoną w przedmiotowej sprawie. Drugim niezwykle ważnym dokumentem, który zarządca musi poznać jest Książka Obiektu Budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1134 z dnia 10 lipca 2003 roku książka obiektu jest dokumentem, który powinien zostać założony w dniu przekazania budynku do użytkowania i zgodnie z art. 64 §1 ustawy Prawo budowlane nakazuje każdemu właścicielowi lub zarządcy obiektu oraz budynku jej prowadzenie. Jest to więc jeden z najważniejszych dokumentów, który nie tylko jest odpowiedzią na wymagania prawa, ale również, w teorii zawiera pełną historię obiektu od momentu jego powstania. Jedną z dróg prowadzących do bezpiecznego przejęcia nieruchomości w zarządzanie jest analiza tego dokumentu.