Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Struktura podmiotów zarządzających nieruchomościami może być praktycznie bardzo zróżnicowana. Generalnie właściciel może sam zarządzać swoją nieruchomością i ustawodawca nie narzucił mu wymogu posiadania licencji zawodowej, bądź też powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Duże firmy posiadające nieruchomości tworzą oddzielne stanowiska, działy do zarządzania lub nawet odrębne, ale podległe im podmioty . Jest to tzw. system pośredni według A. Nalepki. Istnieją także wyspecjalizowane firmy mogące zarządzać swoimi ale też powierzonymi im na różnej podstawie prawnej nieruchomościami. Coraz częściej jednak nawet duże firmy zarządzające nieruchomościami, realizowane przez nie niektóre funkcje, przekazują do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Jest to tzw. outsourcing według Michała Trockiego. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Ze względu na odmienne relacje podporządkowania łączące właściciela nieruchomości z podmiotami sprawującymi zarządzanie nieruchomościami można przyjąć następującą klasyfikację form zarządzania nieruchomościami. W zarządzie właścicielskim zarządzanie nieruchomościami bezpośrednio sprawuje podmiot podrzędny danego przedsiębiorstwa, taki jak np.: jednostki, działy czy stanowiska organizacyjne. Są one podporządkowane organizacyjnie podmiotowi nadrzędnemu, czyli właścicielowi. Przepisy prawa nie stawiają formalnych wymagań odnośnie kwalifikacji, jakie muszą spełniać pracownicy tych przedsiębiorstw, w tym również konieczności posiadania przez nich licencji zawodowych.