Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Struktura podmiotów zarządzających nieruchomościami może być praktycznie bardzo zróżnicowana. Generalnie właściciel może sam zarządzać swoją nieruchomością i ustawodawca nie narzucił mu wymogu posiadania licencji zawodowej, bądź też powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Duże firmy posiadające nieruchomości tworzą oddzielne stanowiska, działy do zarządzania lub nawet odrębne, ale podległe im podmioty . Jest to tzw. system pośredni według A. Nalepki. Istnieją także wyspecjalizowane firmy mogące zarządzać swoimi ale też powierzonymi im na różnej podstawie prawnej nieruchomościami. Coraz częściej jednak nawet duże firmy zarządzające nieruchomościami, realizowane przez nie niektóre funkcje, przekazują do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Jest to tzw. outsourcing według Michała Trockiego. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Ze względu na odmienne relacje podporządkowania łączące właściciela nieruchomości z podmiotami sprawującymi zarządzanie nieruchomościami można przyjąć następującą klasyfikację form zarządzania nieruchomościami. W zarządzie właścicielskim zarządzanie nieruchomościami bezpośrednio sprawuje podmiot podrzędny danego przedsiębiorstwa, taki jak np.: jednostki, działy czy stanowiska organizacyjne. Są one podporządkowane organizacyjnie podmiotowi nadrzędnemu, czyli właścicielowi. Przepisy prawa nie stawiają formalnych wymagań odnośnie kwalifikacji, jakie muszą spełniać pracownicy tych przedsiębiorstw, w tym również konieczności posiadania przez nich licencji zawodowych.

Umowa o zarządzanie

Umowa o zarządzanie Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 185 ust. 2, Ustawy o gospodarce nieruchomościami działa na podstawie umowy o zarządzanie zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Tak z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw jak i z umowy o zarządzanie nieruchomością wynika zakres uprawnień i obowiązków zarządcy. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna jest też więc wymagana do wszelkich aneksów, zmian i do rozwiązania umowy. Zarządca może podjąć czynności związane z zarządzaniem dopiero wówczas, gdy umowa jest już podpisana. Powinien on też zadbać o prawidłowe i staranne przygotowanie takiej umowy, gdyż musi być ona zgodna z przepisami prawa, tak Ustawą o gospodarce nieruchomościami, jak również postanowieniami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi zawierania umów i ogólne przepisów o zobowiązaniach umownych. Według Henryka Gawrona treść umowy o zarządzanie nieruchomością w dużej mierze zależy od rodzaju nieruchomości, jej charakteru oraz zakresu czynności jakie właściciel zamierza zlecić zarządcy. Umowa może dotyczyć zarówno całej nieruchomości, jak i też np. tylko części np. parkingu lub też kompleksu kilku nieruchomości. Może dotyczyć zarządzania w ujęciu bardzo szerokim i kompleksowym, ale również tylko pewnego ograniczonego zakresu dotyczącego np. obsługi finansowej i podatkowej.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,