Podstawowe ubezpieczenia

Podstawowe ubezpieczenia Spośród ubezpieczeń określanych jako samochodowe najwcześniej powstało i było stosowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (posiadacza, kierowcy) pojazdu mechanicznego. Początkowo ubezpieczenie to, podobnie jak inne, było dobrowolne. Jednakże wzrost liczby pojazdów mechanicznych, a zwłaszcza rosnąca wciąż liczba wypadków samochodowych sprawiły, że uregulowaniem ubezpieczenia OC jako obowiązkowe zainteresowało się całe społeczeństwo. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Praktyka wskazała, że nie wystarcza zapewnienie poszkodowanemu w wypadku samochodowym (motocyklowym) wzmożonej ochrony prawnej, polegającej na odpowiednio surowym unormowaniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu mechanicznego za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu. Bardzo często bowiem poszkodowany uzyskiwał korzystne dla siebie orzeczenie sądu co do odpowiedzialności cywilnej i obowiązku odszkodowawczego w stosunku do konkretnego posiadacza (kierowcy) pojazdu, sprawcy wypadku. Jednak nie mógł wyegzekwować należnego mu odszkodowania ze względu na nie wypłacalność odpowiedzialnego. Dążenie do zapewnienia ofiarom wypadków samochodowych zaspokojenia przysługujących im roszczeń okazało się tak silne, że obowiązek ubezpieczenia swej odpowiedzialności cywilnej prze posiadacza pojazdu mechanicznego prowadziły stopniowo prawie wszystkie państwa europejskie i nie tylko. Z biegiem czasu ubezpieczenia samochodowe rozwijały się i podlegały stałym ulepszeniom. Powstawały ich nowe formy i rodzaje w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej posiadaczowi pojazdu, jego majątkowi, zdrowiu i życiu. Stosowanymi obecnie rodzajami ubezpieczeń można ubezpieczyć ujemne skutki prawie wszystkich zdarzeń, co jest połączone z odpowiednio wysokimi kosztami.